Padbury's logo – Hand Made in Wales

Our soaps

Ein sebon

About us

Amdanom ni

Our range

Ein cynnyrch

NEW Rainbow Soap Kits

Pecyn Sebon Enfys NEWYDD

Buy online  /  Prynu ar-lein

 

Use & care

Defnydd a gofal

Contact

Cysylltu

Our range of handmade Soap Exfoliators are made using the finest naturally fragranced soaps and hand dyed merino wool. They are both practical and lovely objects to use daily, and also make a great gift...

Mae ein hamrywiaeth o Sebon Sgwrio Croen wedi'u gwneud â llaw, yn cael eu creu gan ddefnyddio'r sebon wedi’i bersawru'n naturiol orau, a gwlanoedd lliwio â llaw pur. Maent yn gynnyrch ymarferol a hyfryd i'w defnyddio bob dydd, ac yn gwneud anrheg wych hefyd.

Padbury's Soap exfoliators are based around high quality Caurnie Soaps, traditionally made in Scotland using natural fragrances and extracts to give a beautiful range of scents and natural cleaning properties that are kinder to your skin and the environment.

 

Many of the soaps are 'cold pressed' to give a naturally clear and clean soap that last longer and doesn't go slimy like modern mass produced soaps.

 

The soaps are then hand 'felted' in natural Merino wool to form a beautifully coloured felt outer – giving the soaps their gently exfoliating properties as well as helping to make it last longer.

Mae Sebon Sgwrio Croen Padbury’s yn seiliedig ar sebon Caurnie o ansawdd uchel, a wnaed yn draddodiadol yn yr Alban gan ddefnyddio detholiadau a phersawr naturiol i roi amrywiaeth hardd o arogleuon a nodweddion glanhau naturiol sy'n fwy caredig at eich croen ac i'r amgylchedd.

 

Mae llawer o'r sebonau yn cael eu 'oer wasgu' i roi sebon naturiol clir a glân, sy'n para'n hirach a ddim yn mynd yn llysnafeddog fel nifer o sebon modern wedi’u masgynhyrchu.

 

Mae'r sebon wedyn yn cael ei orchuddio drwy law gyda 'ffelt' Alpaca, Merino neu wlân defaid naturiol i ffurfio araen liwgar hardd allanol - gan roi nodweddion diblisgo ysgafn i’r sebon.

Olive and cold-pressed Caurnie natural soaps
Range of handmade Exfoliators for retail
Gardeners Olive Soap with felted Merino wool

– Gently exfoliates skin

– Prolongs life of soap

– Less slippery

– Natural wool & dyes

– Hand crafted in Wales

– Makes a great gift or treat

- Diblisgo croen yn dyner

- Ymestyn defnydd y sebon

- Llai llysnafeddog

- Gwlân a lliw naturiol

- Wnaed â llaw yng Nghymru

- Yn gwneud anrheg neu
  ddanteithion delfrydol

Soap Exfoliators

Ein sebon  /  Our soaps

 

Sebon Sgwrio Croen

Gardeners olive soap
Sebon Ollewydd garddwr

 

 

Lavender soap
Sebon Lafant

 

 

Rose soap
Sebon Rhosyn

 

 

Nettle soap
Sebon Danadl

 

 

Merino wool felt over natural olive soap, to help keep your hands supple and soft.

 

Sebon olewydd naturiol mewn ffelt o wlân merino pur wedi’i liwio â llaw, i helpu  cadw eich dwylo’n ystwyth ac yn feddal.

 

Isafswm / Minimum 30 gram

 

 

 

Merino wool felt over natural cold-pressed soap with lavender, to help you to feel relaxed.

 

Sebon lafant mewn ffelto wlân merino pur wedi ei liwio â llaw, i'ch helpu i ymlacio.

 

Isafswm / Minimum 30 gram

 

 

Merino wool felt over natural cold-pressed soap with rose, to awaken the senses.

 

Gwlân  Merino dros sebon oer-wasg naturiol gyda rhosyn, i ysgogi'r synhwyrau.

 

Isafswm / Minimum 30 gram

 

 

 

* Please note - due to their handmade nature, the images shown are for illustrative purposeses only. Colours, size and patterns will differ and depend on soaps and wools available.

* Nodwch - oherwydd eu natur wedi'u gwneud â llaw, mae’r delweddau a ddangosir ar gyfer ddibenion enghreifftiol yn unig. Bydd lliwiau, maint a phatrymau yn wahanol ac yn dibynnu ar y sebon
   a’r gwlanoedd sydd ar gael.

 

Merino wool felt over natural cold-pressed soap with nettle extract, is very effective to help treat eczema.

 

Mae gwlân Merino a deimlir dros sebon naturiol dan bwysau oer gyda dyfyniad danadl poethion, yn effeithiol iawn i helpu i drin ecsema.

Isafswm / Minimum 30 gram

 

 

 

Ein cynnyrch  /  Our range

£6.95  free UK postage

£6.95  free UK postage

£6.95  free UK postage

£6.95  free UK postage

New

 

Make your own multi-coloured felted soap. Our kits contain all you need to create your own felted soap exfoliator – including carded pure merino wool, natural soap bar and easy to follow illustrated instructions. Crafty fun for kids (and adults) of all ages!

Gwnewch eich sebon wedi'i lliwio eich hun. Mae ein pecynnau yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i greu eich exfoliator sebon wedi'i thorri - gan gynnwys gwlân merino pur wedi'i garddio, sebon naturiol a chyfarwyddiadau darluniadol hawdd eu dilyn. Hwyl crefft i blant (ac oedolion) o bob oed!

Tutti Frutti

 

 

Lemongrass & Patchouli

 

 

Citrus

 

 

Merino wool felt and natural cold-pressed soap with uplifting mixed fruity scents.
Includes illustrated instructions.

 

Ffelt wlân Merino ac sebon oer-wasg naturiol gydag arogleuon ffrwythau cymysg dyrchafol.

Yn cynnwys cyfarwyddiadau darluniadol.

 

Isafswm / Minimum 30 gram

 

 

 

 

Merino wool felt over natural cold-pressed soap with a naturally soothing lemongrass & patchouli oils. Includes illustrated instructions.

 

Ffelt wlân Merino dros sebon oer-wasg naturiol gydag olewau lemon wellt a patchouli lleddfol naturiol. Yn cynnwys cyfarwyddiadau darluniadol.

 

Isafswm / Minimum 30 gram

 

 

 

 

Merino wool felt and natural cold-pressed soap with citrus scents, for a refreshing clean.

Includes illustrated instructions.

 

Ffelt wlân Merino dros sebon oer-wasg naturiol gydag arogleuon sitrws, am lanhad adnewyddiol. Yn cynnwys cyfarwyddiadau darluniadol.

 

Isafswm / Minimum 30 gram

 

 

 

 

* Please note - due to their handmade nature, the images shown are for illustrative purposes only. Naturally dyed wool colours and combinations will vary.

* Nodwch - oherwydd eu natur wedi'u gwneud â llaw, mae’r delweddau a ddangosir ar gyfer ddibenion enghreifftiol yn unig. Bydd lliwiau a chyfuniadau gwlân wedi'u lliwio'n naturiol yn amrywio.

Pecyn Seobon Enfys  /  Rainbow Soap Kits

£7.50  free UK postage

£7.50  free UK postage

£7.50  free UK postage

Padbury's soaps are made by hand by Sandra Padbury in Llanymawddwy, deep in the hills of southern Snowdonia National Park, near Dinas Mawddwy.

 

The wools and soaps are carefully selected for their purity, colour and perfectly natural scents and ingredients – no chemical nasties in here!

 

Our soaps are made by Caurnie Soaps - a small family company and one of the few that produce exceptional quality soaps using traditional methods and natural ingredients and processes. The result is a soap that not only smells beautiful, but lasts longer, and is far kinder to your skin.

 

Our natural wools are dyed by Winghams and conform to the Oeko-Tex Standard 100. Basically this means that our fibres are non-toxic, colour fast and baby-safe.
They also give fantastic rich colours and a naturally exfoliating cover to the soaps.
The wool is soaked and felted by hand in small batches, so each resulting exfoliator is unique in pattern and finish.

 

I really hope you enjoy using this lovely hand-made product.

Gwneir sebonau Padbury's â llaw gan Sandra Padbury yn Llanymawddwy, yn nwfn ym mryniau deheuol Parc Cenedlaethol Eryri, ger Dinas Mawddwy.

 

Mae'r gwlanoedd a’r sebon yn cael eu dewis yn ofalus ar gyfer eu purdeb a’u lliw a’r arogleuon a chynhwysion hollol naturiol - dim elfennau drwg cemegol yma!

 

Mae ein sebon yn cael eu gwneud gan Sebonau Cournie - cwmni teuluol bychan ac un o'r ychydig sy'n cynhyrchu sebon o ansawdd eithriadol gan ddefnyddio dulliau traddodiadol â chynhwysion a phrosesau naturiol. Y canlyniad yw sebon sydd nid yn unig yn arogli’n hardd, ond yn para yn hirach, ac yn llawer mwy caredig at eich croen.

 

Mae ein gwlân naturiol yn cael eu lliwio gan Winghams ac yn cydymffurfio â'r safon Oeko-Tex 100. Yn y bôn mae hyn yn golygu bod ein ffibrau yn ddi-wenwynig,  y lliwiau’n anniflan ac yn ddiogel i fabanod. Maent hefyd yn rhoi lliwiau cyfoethog ffantastig a gorchudd diblisgo naturiol i'r sebon. Mae'r gwlân yn cael ei socian a'i ffeltio â llaw mewn llwythi bychain, felly mae pob diblisgwr yn unigryw mewn arddull a gorffeniad.

 

Rwy’n wirioneddol obeithio y byddwch yn mwynhau defnyddio'r cynnyrch prydferth hwn a wneir â llaw.

Amdanom ni  /  About us

High quality Caurnie Cold-pressed natural soaps

There is no need for a wash cloth or a loofah… your new felted soap gently exfoliates your skin. Firstly, wet the felt and rub until the soap suds come through the wool. The felt makes the soap less slippery and will help to make it last longer too.

As you use it, the wool will continue to felt (shrink) around the bar of soap, until you’re left with a small felt pad. Time for a new one!

 

After washing, squeeze off excess liquid and suds, then allow the pad to sit on a draining surface to dry – leaving the soap in a pool of water over time may rot the felt.  To maintain its shape, gently tap the edges of the soap on a firm surface.PLEASE NOTE

Natural dyes may wash out during use– take care to avoid staining of other surfaces or clothes

Does dim angen gwlanen na lwffa... bydd y sebon yn y ffelt yn sgwrio'ch croen yn dyner. Yn gyntaf, gwlychwch y ffelt a'i rwbio nes bydd y swigod yn dod allan ohono. Bydd y ffelt yn gwneud y sebon yn llai llithrig wrth afael ynddo, a bydd yn para'n hirach hefyd. Wrth i chi ei ddefnyddio, bydd y gwlân yn parhau i leihau o gwmpas y sebon nes y bydd dim ond sgwar bach ar ôl. Amser am un newydd!

 

Ar ôl ymolchi, gwasgwch y ffelt i gael gwared o'r dŵr a'r swigod a gadewch iddo sychu.  Os y byddwch yn ei adael yn wlyb bydd yn difetha mewn amser. Er mwyn cynnal ei siâp, curwch yr ymylon ar wyneb cadarn.

 

SYLWCH

Gall y lliwiau naturiol yn y ffelt lifo wrth iddo gael eiddefnyddio, felly gwyliwch rhag staenio unrhyw ddefnyddiau eraill.

 

 

Defnydd a gofal  /  Use and care

Rydym yn croesawu ymholiadau masnach:

 

I gysylltu, ffoniwch Sandra ar:

01650 531839 or 07787 752892Byddaf yn anelu at ddod yn ôl atoch cyn gynted â phosib, ond byddwch
yn amyneddgar gyda mi.

 

 yn Dychwelyd

Gallwch ddychwelyd cynhyrchion nas defnyddiwyd a archebwyd ar-lein o fewn 30 diwrnod i gael ad-daliad llawn. Rhaid i'r cwsmer dalu cost postio dychwelyd.

 

We welcome trade and retail enquires:

 

To get in touch, please call Sandra on:

01650 531839 or 07787 752892

 


I will aim to get back to you ASAP, but please bear with me.

 

Returns

You are able to return unused products ordered online within 30 days
for a full refund. Cost of return postage must be paid by customer.

 

Cysylltu  /  Contact

Made by hand in Llanymawddwy, in Snowdonia National Park, North Wales.

Gwnaed â Llaw yn Llanymawddwy, ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Canolbarth Cymru

Follow me on

Dilyn fi ar

Buy securely with

Prynu yn ddiogel gyda

branding by
Formation Creative

Welsh Dragon